حسن و قبح عقلی پر ایک نظر/تحریر: محمد لطیف مطہری کچوروی